+2500 websites

Klantenscore van 4,9/5

Actief in heel Vlaanderen

Algemene voorwaarden

We streven ernaar om onze Algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Heb je toch vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren op 02 840 20 04 of via hallo@yools.be.

Art. 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden door het geven van een opdracht aan Yools BVBA (“Yools”) of door het aanvaarden van een offerte van Yools, beschouwd als door de klant aanvaard. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Yools.

Art. 2: Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van 1 jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor 1 jaar aan de dan geldende specifieke voorwaarden, tenzij één van de partijen ten minste 2 maanden voor de afloop van de specifieke overeenkomst te kennen geeft de specifieke overeenkomst niet te willen verlengen.

Art. 3: Prijzen

De prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldigheid van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Yools behoudt zich het recht voor om de prijzen eenzijdig te wijzigen en jaarlijks te indexeren. Elke prijswijziging zal slechts van kracht worden wanneer de overeenkomst met de klant verlengd wordt voor een bijkomende periode.

Art. 4: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door Yools opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Iedere klacht betreffende de levering dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Yools per aangetekende brief. Eventuele klachten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om facturen niet tijdig te betalen, indien een offerte voorafgaand aanvaard werd. De aanvaarding van een offerte kan telefonisch gebeuren tijdens een gesprek dat opgenomen wordt.

De facturatie gebeurt meteen na aanvaarding van een offerte, tenzij anders overeengekomen. Een factuur waarop niet binnen de 8 dagen per aangetekende brief geprotesteerd werd, wordt als aanvaard beschouwd. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 75 euro en zijn promotievoorwaarden of kortingen die eventueel werden toegekend, niet langer geldig.

Art. 5: Leveranciers en andere contractanten

De algemene voorwaarden van Yools’ leveranciers, contractanten en alle andere partijen waarop beroep gedaan wordt om de specifieke overeenkomst met de klant uit te voeren, zijn van toepassing. Yools kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat volgt uit de algemene voorwaarden van deze leveranciers, contractanten en andere partijen, en voor gebreken van goederen of diensten waarvoor Yools op hen beroep doet (bijvoorbeeld het tijdelijk onbeschikbaar zijn van servers waarop software draait die de klant gebruikt en het fout functioneren van door Yools aangemaakte websites ten gevolge van recente webbrowser updates die niet compatibel zijn met deze websites).

De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van de relevante verantwoordelijke (voor België is dit VZW DNS Belgium, www.dnsbelgium.be). De klant zal Yools vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam voor de klant. Domeinnamen blijven eigendom van de klant maar Yools behoudt zich het recht voor om de transfer van een domeinnaam te blokkeren tot alle openstaande facturen van de betreffende klant voldaan zijn.

Art. 6: Aansprakelijkheid

In geen geval is Yools aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. De klant is aansprakelijk voor schending van auteursrechten van inhoud die hij aanlevert en Yools op de website plaatst. Yools is niet aansprakelijk voor schade die volgt uit interventies van Yools in het systeem van de klant en voor het disfunctioneren van websites, email-accounts en andere systemen door Yools verschaft.

Art. 7: Verwerking van persoonsgegevens

Indien de klant niet wenst dat zijn persoonsgegevens worden aangewend om de klant te informeren over de activiteiten van Yools, kan hij dat laten weten op volgend adres: hallo@yools.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te sturen. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan Yools worden meegedeeld.

Art. 8: Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Yools gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Indien de website evenwel afbeeldingen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Yools werden gehaald van een al dan niet betalende online bibliotheek, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze afbeeldingen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden van deze online bibliotheek.

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Yools of een derde waarmee Yools hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Na betaling van de website verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software.

Art. 9: Hostingdiensten

De hosting- en supportdiensten worden door Yools aan de klant verstrekt per jaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding hiervoor.

Yools verleent enkel ondersteuning voor websites die bij Yools gehost worden. Deze ondersteuning is beperkt tot fair gebruik. In geval van twijfel zal twee uur ondersteuning in een gegeven maand gelden als limiet voor fair gebruik.

Bestaande websites kunnen niet in alle gevallen gemigreerd worden naar een andere hostingpartner dan Yools. Indien dit wel kan, rekent Yools hier de op dat moment geldende prijs voor aan.

Art. 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de rechtbank van Koophandel te Brussel en het Vredegerecht van het derde kanton te Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst en Yools kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht.